منو کاربری

                                                                                                                       


دانلود فرم پیشنهاد قیمت

دانلود فرم شرایط شرکت در مزایده عمومی                                                                                                                    


mozayede OK2

شرایط شرکت در مزایده عمومی

 

 • شرکت کنندگان در مزایده باید فاقد هر گونه ممنوعیت قانونی جهت انجام معاملات بوده و میبایستی نمونه پیش نویس قرارداد، برگه پیشنهاد قیمت و سایر اسناد شرکت در مزایده را براي خرید هر یک از املاك در اصفهان ، شاهین شهر، شیراز و یزد از سایت شرکت عمران و مسکن اصفهان به آدرس www.maskanesfahan.ir  از منو مزایده ها و مناقصه ها دریافت و بدقت مطالعه و با درج کد و مشخصات ملک مورد نظر آن را بصورت خوانا و بدون قلم خوردگی تکمیل و امضاء و در پاکتهاي جداگانه قرار دهند.
 • ترتیب قراردادن و تحویل اسناد و مدارك توسط شرکت کنندگان در مزایده به شرح ذیل است:
  • پاکت الف (پاکت تضمین): اصل فیش واریزي یا ضمانتنامه بانکی و یا چک بین بانکی (رمزدار) در وجه شرکت عمران و مسکن اصفهان به شماره حساب 457444621 بانک ملت نزد شعبه آپادانا و یا ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده .( روی پاکت درج شود پاکت الف )
  • پاکت ب ( پاکت اسناد): برگ تکمیل و امضاء شده شرایط شرکت در مزایده ، نمونه پیش نویس امضاء شده قرارداد ، کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی متقاضی درخصوص اشخاص حقیقی و در مورد شرکتها ( اشخاص حقوقی) ، کپی اساسنامه وآخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی متضمن مشخصات صاحبان امضاي مجاز، به همراه معرفی نامه نماینده تام الاختیار با امضاي صاحبان امضاي مجاز و مهر شرکت با قید شناسه ملی و کد اقتصادي و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاي مجاز شرکت .( روی پاکت درج شود پاکت ب )
  • پاکت ب (پاکت پیشنهاد قیمت): برگ پیشنهاد قیمت به طور صحیح و بدون قید و شرط و با درج رقم پیشنهادي به عدد و به حروف .( روی پاکت درج شود پاکت ج )
 • متقاضیان می بایست پاکتهاي مربوطه را بصورت در بسته و مهر شده و با درج مشخصات کامل و نشانی و شماره تلفن ثابت و همراه به روي

همه پاکت ها، همه روزه بین ساعت 9 الی 16 و حداکثر تا روز شنبه  مورخ 12/05/98به دفتر فروش شرکت به نشانی : اصفهان میدان فیض ابتدای خیابان آپادانااول بن بست قدر شرکت عمران و مسکن اصفهان واحد فروش در قبال اخذ رسید تحویل دهند یا آدرس مذکور با کد پستی 816587541 با پست سفرشی ارسال و رسید آنرا به شماره 36619106-031 فاکس نمایند . بدیهی است هرگونه اخطار یا ارسال به نشانی مندرج در روي پاکتها ابلاغ شده محسوب می گردد مگر آنکه مراتب تغییر نشانی کتبا به شرکت اعلام شود.

 • شرکت کنندگان محترم در مزایده جهت ارائه پیشنهاد براي هر یک از املاك میبایستی حداقل میزان 5 درصد قیمت پایه مورد مزایده اعلام شده توسط شرکت در آگهی مندرج در روزنامه را نقداً به شماره حساب 4574474621 بانک ملت نزد شعبه آپادانا بنام شرکت عمران و مسکن اصفهان واریز و یا بصورت چک بین بانکی( رمزدار) یا ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده تهیه و بعنوان سپرده شرکت در مزایده در پاکت مربوطه قرار داده و تحویل دهند. در صورت انتخاب چند مورد بایستی 5 درصد مجموع قیمت پایه موارد محاسبه شود .

                                                                                                   

 • متقاضیان بایستی در انتخاب ملک و تکمیل اوراق و تسلیم پاکتها دقت کنند، زیرا پس از تحویل پاکتها و اخذ رسید، تعویض، تغییر، باز پس گیري و انصراف از شرکت در مزایده پذیرفته نمی شود. مسئولیت هرگونه اشتباه در محتویات پاکتها که می تواند به تشخیص شرکت موجب حذف شرکت کننده در مزایده و ضبط سپرده مربوطه گردد، برعهده شرکت کنندگان می باشد.
 • پیشنهادهایی که مبهم ، مشروط و بدون سپرده یا باسپرده کمتر از 5 درصد قیمت پایه مزایده باشد و یا بعد از انقضاي مدت مقرر ارائه شود فاقد اعتبار و باطل است و در مزایده شرکت داده نمی شود.
 • املاك با وضعیت و اوصاف موجود و اطلاعات مندرج در آگهی مزایده بفروش می رسد و فروشنده هیچگونه تعهدي جهت احداث، تکمیل،نصب، تعمیر، بازسازي احتمالی و غیره ندارد. متقاضی با علم به اوصاف و وضعیت موجود در مزایده شرکت کرده و حق هرگونه اعتراض وادعاي بعدي در این خصوص را از خود سلب و ساقط کرد.
 • بازدید از ملک یا املاك با هماهنگی با مدیریت فروش شرکت مقدور بوده و ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده به منزله بازدید از ملک یا املاك توسط شرکت کننده می باشد.
 • پیشنهادهاي واصله در ساعت 10 صبح  روز یکشنبه مورخ 13/05/98 بازگشائی و صورتمجلس شده و برندگان مزایده تعیین میگردند.

تبصره 1 : جلسه بازگشائی بدون حضور پیشنهاد دهندگان و با حضور نمایندگان بازرسی و حراست بنیاد مستضعفان انجام میگردد.

 • بازگشایی و بررسی محتویات کلیه پاکتهاي پیشنهادي متقاضی در حضور اعضاي کمیسیون به این ترتیب انجام می گیرد که ابتدا پاکت تضمین (پاکت الف) بازگشوده شده تا در صورت کامل بودن تضمینات و صحت آن، پاکت ب گشوده شده و در صورت کامل بودن مدارك مندرج در پاکت ب، پاکت ج گشوده خواهدشد و نتیجه آن با رعایت آیین نامه معاملات صورتجلسه و نفرات اول و دوم مزایده مشخص می گردند. در صورت عدم کفایت یا ناقص بودن یا تکمیل نبودن مندرجات و شرایط پاکت الف، پاکت ب گشوده نخواهد شد و در صورت نقص پاکت ب، پاکت ج گشوده نخواهد شد و در سوابق نگهداري می شوند.

تبصره : 2 شرکت در رد یا قبول همه یا هریک از پیشنهادها مختار است .

 • پس از بررسی شرایط شرکت کنندگان و احراز صحت انجام مزایده ،کمیسیون معاملات با مشخص شدن نفرات اول و دوم، نتیجه مزایده را ضمن نصب در تابلوي اعلانات و سایت شرکت، به برنده مزایده به آدرس مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده نیز ارسال می کند. سایر متقاضیان شرکت کننده در مزایده به جز نفرات اول و دوم می توانند ظرف مدت 10 روز به استثناي ایام تعطیل رسمی بعد از اعلام برنده مزایده ، حضوراً جهت دریافت سپرده به شرکت مراجعه کنند.
 • با اعلام نتیجه مزایده ، برنده مزایده مکلف است از تاریخ اعلام، ظرف مدت 10 روز به استثناي ایام تعطیل رسمی با مراجعه به دفتر فروش شرکت و پرداخت 50 % مبلغ پیشنهادي نسبت به انعقاد قرارداد، اقدام نماید. عدم رعایت کامل موارد فوق الذکر ، بمنزله انصراف از انجام معامله تلقی و سپرده نفر اول ضبط می گردد و برگزار کننده مزایده حق دارد ملک موضوع قرارداد را به حائزین شرایط بعدي واگذار و برنده یا برندگان با امضاء ذیل برگهاي شرایط شرکت در مزایده حق هرگونه اعتراض را تحت هر عنوان از خود سلب و ساقط اعلام کردند.
 • در صورتی که برنده اول مزایده از تاریخ اعلام نتیجه مزایده ظرف مدت 10 روز به استثناي ایام تعطیل رسمی نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت 50 % بهاي مورد معامله (مبلغ پیشنهادي) اقدام ننماید، سپرده شرکت در مزایده او به نفع فروشنده ضبط می گردد و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار گرفته است ابلاغ خواهد شد. اگر وي نیز از تاریخ اعلام ظرف مدت 10 روز به استثناي ایام تعطیل رسمی نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت 50 % مبلغ پیشنهادي اقدام ننماید سپرده او نیز بنفع فروشنده ضبط می شود.
 • نقد و اقساط :

% 50 بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد و الباقی بصورت چک 6 ماهه  دریافت می گردد.

 • تنظیم سند رسمی و انتقال مورد معامله و اعطاء یا تفویض وکالت به برنده مزایده منوط به پرداخت تمامی بهاي مورد معامله خواهد بود.

تبصره3  :پرداخت کلیه هزینه هاي مورد مزایده از قبیل هزینه هاي کارشناسی، آگهی و حق مزایده ( حق مزایده معادل یک درصد قیمت پایه) و کد رهگیري ملک مربوطه بالمناصفه عهده برنده مزایده می باشد.

 • تبصره4 : هزینه دفتر اسناد رسمی شامل حق الثبت و حق التحریر جهت تنظیم سند رسمی بعهده خریدار و می باشد.

تذکر:

 

 

 • موضوع مزایده: طبق لیست جدول پیوست
 • قیمت پایه: طبق لیست جدول پیوست
 • سپرده شرکت در مزایده برابر 5% قیمت پایه هر واحد(درصورت انتخاب بیش از یک واحد، سپرده شرکت در مزایده برابر 5% مجموع قیمت پایه واحدها می باشد).
 • شماره حساب شرکت عمران و مسکن اصفهان 4574474621 بانک ملت نزد شعبه آپادانا
 • سپرده شرکت در مزایده بایستی به صورت فیش واریزي یا ضمانت نامه بانکی ارائه شود.
 • سپرده نفرات اول و دوم مزایده تا نهایی شدن نتیجه مزایده و فروش املاك نزد سازمان باقیمانده و سپرده مابقی شرکت کنندگان مسترد میگردد.
 • متقاضیان شرکت در مزایده بایستی پیشنهادهاي خود را حداکثر تا پایان وقت اداري روز مورخ           در پاکت هاي لاك و مهر شده به دفتر فروش شرکت عمران و مسکن اصفهان تحویل نمایند.
 • دقت گردد فیش واریزی یا ضمانتنامه در پاکت (الف) و برگ تکمیل و امضاء شده شرایط شرکت در مزایده ، نمونه پیش نویس امضاء شده قرارداد و سایر مشخصات در پاکت (ب) و برگ پیشنهاد قیمت در پاکت (ج) بایستی ارائه شود.
 • کلیه صفحات بایستی توسط پیشنهاد دهنده مهر و امضاء و داراي مشخصات کامل و آدرس و تلفن تماس باشد.
 • کلیه هزینه هاي نقل و انتقال ، دارایی ، مفاصا حساب و شهرداری و غیره به عهده خریدار می باشد.
 • کلیه پیگیریهاي مربوط به امورات دریافت برگه واگذاري،سند و تهیه مدارك لازمه و مراجعه به ادارات مربوطه به عهده خریدار می باشد.
 • کلیه هزینه هاي آگهی مزایده از جمله روزنامه ، آگهی ، کارشناسی و سایر هزینه هاي مرتبط بالمناصفه عهده خریدار می باشد.
 • به پیشنهادهاي مبهم ، مشروط ، مخدوش وفاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • سازمان عمران در رد یا قبول پیشنهادها مختار است و صرف شرکت در مزایده حقی براي شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد.
 • پیشنهاد دهنده موظف می باشد در صورت برنده شدن مبلغ پیشنهادي خود را به صورت نقد ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام سازمان به حساب سازمان واریز نماید و در صورت عدم اقدام در مهلت داده شده طبق مقررات سپرده ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد.
 • هرگونه اختلاف در متراژ طبق سند انتقالی رفع و در حسابهاي فی مابین لحاظ می گردد.
 • انتقال اسناد تابع تشریفات اداري و پس از آماده شدن سند و تسویه حساب کامل می باشد.

       
                                                                                                                                                               

                                                                                                                           


دانلود فرم پیشنهاد قیمت

دانلود فرم شرایط شرکت در مزایده عمومی

دعوت به نظرسنجی

کاربر گرامی در صورت تمایل با مراجعه به بخش نظر سنجی و تکمیل فرم ها ما را در تعیین سطح رضایت مشتریان و متقضایان خدمات خود یاری بفرمایید.

بی‌تردید نتایج ارزشمند این نظرسنجی می‌تواند در ارتقای سطح کیفی خدمات شرکت عمران مسکن اصفهان و تامین رضایت بیش از پیش مشتریان بسیار موثر و کارساز باشد.

شرکت در نظر سنجی


امیدواریم با ارایه خدماتی شایسته بتوانیم همواره رضایت شما مشتریان عزیز را به دست آوریم.