منو کاربری

فرم درخواست رسیدگی به شکایات

نام و نام خانوادگی*
لطفا نام و نام خانوادگی خود را به طور صحیح وارد کنید.

کد ملی
لطفا کد ملی خود را به طور صحیح وارد کنید.

شماره تماس*
لطفا شماره تماس خود را به طور صحیح وارد کنید.

ایمیل
لطفا ایمیل خود را به طور صحیح وارد کنید.

کد پستی
لطفا کدپستی خود را به طور صحیح وارد کنید.

آدرس محل سکونت
لطفا آدرس محل سکونت خود را به طور صحیح وارد کنید.

موضوع شکایت*
لطفا موضوع شکایت خود را وارد کنید.

شرح شکایت*
لطفا شرح شکایت خود را وارد کنید.

ارسال مستندات
لطفا فایل مورد نظر خود را آپلود کنید.