منو کاربری

شرکت در مناقصه پروژه سمبلیک (شاهین ایرانیان) بلوک A2

قیمت -شرکت کنندگان میتوانند در هر یک از مناقصات تامین اقلام یا اجرای تاسیسات بصورت جداگانه یا تامین و اجرا با هم شرکت نمایند .