منو کاربری

  نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات اطلاعات تماس

 آقاي فروزان.JPG

حمید فروزان  مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهندسی عمران 03136613925
 آقاي حجارزاده.JPG  محمود حجارزاده معاونت فنی و اجرائی و عضو هیئت مدیره  مهندسی عمران  03136622001 داخلی 106
 آقاي خسرواني پور.jpg  حمیدرضاخسروانی پور رئیس هیئت مدیره مهندسی فناوری اطلاعات  
 آقاي كلباسي.JPG  امیرحسین کلباسی مدیر بازرگانی مهندسی برق قدرت و کارشناسی ارشد MBA 03136615605
 آقاي احمدي.JPG  رضا احمدی مبارکه  مدیر مالی  کارشناسی حسابداری 03136622001 داخلی 111
 آقاي ساداتي پور.JPG  سید مهدی ساداتی پور مدیر اداری و منابع انسانی کارشناسی مدیریت بازرگانی  03136622001 داخلی 113
 آقاي آخرت.JPG  سیدحسین آخرت مدیر طرح و برنامه کارشناسی ارشد مدیرت صنعتی مالی  03136622001 داخلی 155