منو کاربری

تجاری خانه کارگر شاهین شهر

: شاهین شهر بلوار بوستان
: تجاری
: تکمیل و آماده تحویل
:
تجاری خانه کارگر واحد 6 5,926,200,000 ﷼
همکف
6
34
تجاری خانه کارگر واحد 7 4,282,278,000 ﷼
فروخته شده
همکف
7
34.1
تجاری خانه کارگر واحد 8 6,032,880,000 ﷼
همکف
8
34.2
تجاری خانه کارگر واحد 9 5,962,320,000 ﷼
همکف
9
33.8
تجاری خانه کارگر واحد 10 6,051,150,000 ﷼
همکف
10
33.9
تجاری خانه کارگر واحد 11 4,301,488,750 ﷼
رزرو شد
همکف
11
33.85
تجاری خانه کارگر واحد 12 5,197,367,500 ﷼
فروخته شده
همکف
12
40.9
نتایج 1 تا 7 از کل 7 نتیجه

محاسبه گر قیمت