منو کاربری

تجاری نخل شاهین شهر

: تجاری
: تکمیل و آماده تحویل
:
تجاری نخل واحد 1 2,616,250,000 ﷼
فروخته شده
9
1
25
تجاری نخل واحد 2 2,616,250,000 ﷼
فروخته شده
9
2
25
تجاری نخل واحد 3 2,720,900,000 ﷼
فروخته شده
9
3
26
تجاری نخل واحد 4 4,063,500,000 ﷼
9
4
25
تجاری نخل واحد 5 5,355,000,000 ﷼
9
5
34
تجاری نخل واحد 6 6,351,975,000 ﷼
9
6
40
تجاری نخل واحد 7 9,607,500,000 ﷼
9
7
61
تجاری نخل واحد 8 11,760,000,000 ﷼
9
8
84
تجاری نخل واحد 9 15,890,000,000 ﷼
9
همکف
9
113.5
نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه

محاسبه گر قیمت