منو کاربری

مسکونی ایرانیان شیراز

: مسکونی
: فروخته شده
:
مسکونی ایرانیان B8-222 5,350,303,125 ﷼
فروخته شده
B8
دوم
22
3
157
جنوبی
مسکونی ایرانیان B8-332 5,350,303,125 ﷼
فروخته شده
B8
سوم
32
3
157
جنوبی
مسکونی ایرانیان B8-442 5,361,587,500 ﷼
فروخته شده
B8
چهارم
42
3
157
جنوبی
مسکونی ایرانیان B8-552 5,497,000,000 ﷼
فروخته شده
B8
پنجم
52
3
157
جنوبی
مسکونی ایرانیان B8-662 5,542,137,500 ﷼
فروخته شده
B8
ششم
62
3
157
جنوبی
مسکونی ایرانیان B7-441 5,951,711,150 ﷼
فروخته شده
B7
چهارم
41
2
168.33
مسکونی B7-طبقه 7-واحد 71 5,901,677,813 ﷼
فروخته شده
B7
هفتم
71
3
168.33
مسکونی ایرانیان B7-881 6,575,775,498 ﷼
فروخته شده
B7
هشتم
81
3
168.33
مسکونی B6-882 7,306,502,000 ﷼
فروخته شده
هشتم
82
3
184
نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه

محاسبه گر قیمت