منو کاربری

تجاری پارسیان

: eslide_parsian_5.jpg
: تجاری
: تکمیل و آماده تحویل
:
تجاری پارسیان واحد 4 13,741,850,400 ﷼
فروخته شده
همکف
4
70.76
تجاری پارسیان واحد 25 4,931,400,000 ﷼
فروخته شده
اول
25
27.5
تجاری پارسیان واحد 24 10,331,212,800 ﷼
فروخته شده
اول
24
57.18
تجاری پارسیان واحد 23 5,749,576,200 ﷼
فروخته شده
اول
23
31.7
تجاری پارسیان واحد 22 6,429,896,000 ﷼
فروخته شده
اول
22
32.43
تجاری پارسیان واحد 20 6,812,122,200 ﷼
فروخته شده
اول
20
38.66
تجاری پارسیان واحد 19 6,669,500,000 ﷼
اول
19
38.5
تجاری پارسیان واحد 18 7,104,000,000 ﷼
اول
18
39
تجاری پارسیان واحد 17 4,665,000,000 ﷼
اول
17
25
تجاری پارسیان واحد 16 5,332,500,000 ﷼
اول
16
29.1
تجاری پارسیان واحد 15 6,400,000,000 ﷼
اول
15
35
تجاری پارسیان واحد 11 5,182,000,000 ﷼
فروخته شده
اول
11
28
تجاری پارسیان واحد 5 10,840,716,000 ﷼
فروخته شده
همکف
5
55.4
تجاری پارسیان واحد 7 8,241,000,000 ﷼
فروخته شده
همکف
7
37
تجاری
نتایج 1 تا 14 از کل 14 نتیجه

محاسبه گر قیمت