منو کاربری

پروژه ها

nakhl200
فروخته شده

مسکونی نخل شاهین شهر
default
تکمیل و آماده تحویل

تجاری خانه کارگر شاهین شهر
در حال اجرا و پیش فروش

تجاری نخل شاهین شهر
تکمیل و آماده تحویل

تجاری پارسیان
در حال اجرا و پیش فروش

تجاری ایرانیان شیراز
house_2
تکمیل و آماده تحویل

مسکونی مهتاب یزد
فروخته شده

اداری پارسیان
فروخته شده

الهیه
مسکونی مِجمر
تکمیل و آماده تحویل

زمین فرهنگی یزد
مسکونی مِجمر
تکمیل و آماده تحویل

زمین آموزشی محله C
مسکونی مِجمر
در حال اجرا

مسکونی مِجمر